Helsingin Polkupyöräilijöiden» www.hepo.fi

Pyöräilymanifesti 2012


Kuntavaalit 2012

Perustelut

Pyöräily on kaupungissa kätevä ja terveellinen tapa liikkua. Pyöräily on myös yhteiskunnalle tehokkainta liikennettä ja terveyshyötyjen takia se jopa säästää rahaa.

Helsingin kaupungin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja nostaa sen osuus liikenteestä 15 %:iin vuoteen 2020 mennessä.

Liikunnan puute on merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Riittämättömän liikunnan on arvioitu lisäävän Suomen terveydenhoidon menoja vuodessa 100-200 miljoonaa euroa. Lisäksi lisääntyneet poissaolot ja työn tuottavuuden lasku lisäävät välillisiä kustannuksia. Suurelle osalle ihmisistä liikunnan yhdistäminen arkirutiineihin on helpoin tapa liikkua terveyden kannalta riittävästi (Liikennevirasto: Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020).

Keväällä 2009 Helsingin kaupunki allekirjoitti Brysselin julistuksen, jonka tavoitteisiin sisältyy pyörämatkojen osuuden kasvattaminen 15 %:iin kaikista matkoista vuoteen 2020 mennessä.

Keinot


1 Hämeentielle ja Mannerheimintielle on tehtävä nykyaikaiset pyörätiet koko kadun pituudelta ensi tilassa.
Vanhanaikaiset kaksisuuntaiset pyörätiet on todettu pyöräilijöille vaarallisiksi. Ne ovat myös hankalia. Nykyaikainen ratkaisu on rakentaa tien molemmille puolille yksisuuntaiset pyörätiet tai pyöräkaistat, joilla ajetaan normaalin oikeanpuoleisen liikenteen mukaan. Pyöräilyn ja jalankulun parempi erottelu myös parantaa jalankulkijoiden kokemaa turvallisuudentunnetta, kun pyöräilijät on erotettu omille väylilleen.

Mannerheimintie ja Hämeentie ovat tärkeimmät kadut, joilta puuttuu pyörätiet. Tärkeimpien liikenneväylien tulee olla avoimet myös pyöräliikenteelle. Molemmat tiet kuuluvat kaupunkisuunnitteluviraston tavoiteverkkoon ja Hämeentie kuuluu HSL:n seutuverkkoon.

Kokouksessaan 12.9. valtuusto hyväksyi ponnen kiirehtiä pyöräväylien rakentamista pääkaduille tavoiteverkon mukaisesti.
2 Reunakivien rakentaminen pyöräteiden poikki on lopetettava ja vanhat risteykset korjattava.
Sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden turvallisuus edellyttää toisistaan erillisiä jalkakäytäviä ja pyöräteitä. Kadun ylityksissä tarvitaan reunakivi osoittamaan näkövammaisille jalankulkijoille jalkakäytävän ja ajoradan raja. Reunakiven tulee olla jalankulkijoiden käyttämällä tien osalla eli jalkakäytävällä – pyörätiellä reunakivi on haitallinen ja jopa vaarallinen. Kaupunkisuunnitteluviraston uusien suunnitteluohjeiden mukaan reunakivistä tulee luopua.
3 Pyöräteiden opastus on laitettava kuntoon. Helsingissä on laaja pyörätieverkko, joka on kuitenkin mutkikas ja vaikeasti hahmotettava. Selvä ja kattava opastus on hyvän pyörätieverkon minimivaatimus.
4 Helsinkiin pitää saada kaupunkipyöräjärjestelmä. Kaupunkipyörät ovat matkakortilla lainattavia polkupyöriä ja osa julkisen liikenteen verkkoa. Järjestelmistä on hyviä kokemuksia useista eurooppalaisista kaupungeista. HKL:n kaupunkipyörähanke on jo aloitettu, mutta se pitää saattaa loppuun.

Kaupunkipyöräjärjestelmä täydentäisi julkista liikennettä erittäin hyvin ja olisi kannattava liikenneinvestointi.