Muistutus Espoonväylän katusuunnitelmasta

Espoonväylä on uusi Finnoontien rinnakkaiskatuyhteys Kuitinmäentieltä Hösmärintielle. Väylästä suunnitellaan 2+2-kaistaista pääkatua, joka ohjaisi kaupunginosien välisen autoliikenteen pois vanhalta ja huonokuntoiselta Finnoontieltä. Hanke sisältää myös uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

Vaikka uusi väylä muodostaakin nykyistä sujuvamman ja laadukkaamman yhteyden Espoon keskuksesta kaupungin eteläosiin, on keskuspuiston halkaiseva väylä kuitenkin ongelmallinen paitsi luontoarvojen, myös autoliikennettä lisäävän vaikutuksensa vuoksi. Kapasiteetin ja sujuvuuden lisääminen johtaa väistämättä autoliikenteen ja autoilun kulkutapaosuuden kasvuun. Espoon kaupungin näkemyksen mukaan nykyisen Finnoontien kehittäminen on mahdotonta. Autoliikenteen kapasiteetin lisäämiselle on kuitenkin vaihtoehtoja.

Uuden väylän rakentamisen sijasta tulisi autolla liikkumisen tarvetta pyrkiä vähentämään ja ohjata olemassaolevaa Finnoontien läpikulkuliikennettä Kehä II:n ja Turunväylän kautta. Lisäksi tulisi pyrkiä kulkutapamuutokseen luomalla houkuttelevia kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Pyöräilyn kannalta tämä tarkoittaa erityisesti keskuspuiston läpi kulkevan yhteyden parantamista laatutasoltaan laatureittikriteereitä vastaavaksi (mm. päällyste, kulkumuotojen erottelu, väylän leveys, pituuskaltevuudet, risteämiset latuverkon kanssa).

Espoonväylän tarvitsemasta katualueesta on kaavoitettu vasta lyhyt osa suunnittelualueen eteläpäässä. Tätä Niittyrinteen ja Puolarmetsäntien välistä Espoonväylän eteläosaa koskeva katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 7.-21.3.2016.

Suunnitelma sisältää kadun molemmin puolin kulkevat 5 metriä leveät kävelyn ja pyöräilyn väylät sekä ajoradan ja pyörätien väliin sijoitettavan meluntorjunnan. Kadun länsipuolella jalankulku ja pyöräily on eroteltu. Suunnitelmasta ei kuitenkaan käy ilmi erottelun laatu. Toimiakseen kunnolla erottelun on oltava riittävän laadukas. Tällainen erottelutapa on esimerkiksi reunakivi ja tasoero jalkakäytävän ja pyörätien välissä.

Vaikka pyöräväylä onkin leveä ja monilta osin muutenkin laadukas, se katkeaa kuitenkin jokaisessa risteyksessä reunakiviin. Reunakivistä on jo luovuttu Helsingissä ja Vantaalla, eikä Liikenneviraston suunnitteluohjekaan salli niitä pyörätien jatkeella. Lisäksi reunakivet aiheuttavat lukuisia ongelmia ja heikentävät liikenneturvallisuutta, joten katusuunnitelmaa tulisi tältä osin korjata.

Lisätietoa hankkeesta Espoon kaupungin sivuilla.

Espoonväylän länsipuolelle on suunniteltu  3 metriä leveää pyörätietä ja 2 metriä leveää jalkakäytävää. Kadun itäpuolella kulkisi 5 metriä leveä yhdistetty väylä.

Espoonväylän länsipuolelle on suunniteltu 3 metriä leveää pyörätietä ja 2 metriä leveää jalkakäytävää. Kadun itäpuolella kulkisi 5 metriä leveä yhdistetty väylä. Risteyksissä pyörätien katkaisevat reunakivet.

Päivitys: Espoon tekninen lautakunta hyväksyi katusuunnitelman 13.4.2016.

 

Tagit:, , ,