EU:n parlamenttivaalien ehdokkaat vastasivat ECF:n vaalitenttiin

ECF (European Cyclists’ Federation) toteutti EU:n parlamenttivaalien ehdokkaille pyöräilyn edistämiseen liittyvän vaalikyselyn. ECF esitti ehdokkaille kymmenen pyöräilyn edistämiseen liittyvää kysymystä, joihin ehdokkaat vastasivat joko ”kyllä”, ”ei” tai ”en osaa sanoa” (ks. kysymykset alla).

ECF-kuva

Vastausaktiivisuus

Suomesta kyselyyn vastasi 40 ehdokasta eli keskimäärin joka kuudes ehdokas vastasi kyselyyn. Suurin vastausaktiivisuus oli Vihreiden (30 %) sekä Vasemmistoliiton (30 %) ehdokkaissa ja vastaavasti pienin Perussuomalaisten ehdokkaissa (0 %).

Tulokset

Kyselyn  tulokset lupaavat pyöräilyn edistämistyölle positiivisia näkymiä ja poliittista tukea. Suosituimmaksi (96 %) pyöräilyn edistämistoimenpiteeksi nousi  moottoriajoneuvojen muuttaminen turvallisemmiksi pyöräilijöille ja  kävelijöille (kysymys 3). Huomattavan moni (93 %) tuki myös ECF:n vaatimusta ottaa käyttöön eurooppalainen pyöräilyn edistämisen yleissuunnitelma vuoteen 2019 mennessä (kysymys 9). Myös muut edistämistoimenpiteet saivat merkittävästi kannatusta.

Vastaajilla oli myös mahdollisuus omin sanoin kommentoida kantaansa pyöräilyn edistämistyössä. Osa heistä totesi kommenteissaan, että eivät tue EU:n laajuisia pakotteita, mutta kannattavat pyöräilyn edistämistyötä kansallisella tasolla.

ECF:n tiedonanto sekä ehdokkaiden yksityiskohtaiset vastaukset löytyvät täältä.

Kysymykset

  1. EU:n tulisi kohdentaa merkittävä osuus liikennebudjetista pyöräilyyn liittyviin projekteihin. Oletteko samaa mieltä?
  2. EU:n tulisi järjestää tarvittavat resurssit Euroopan laajuisen EuroVelo-pyöräilyreittiverkoston keskitettyyn koordinointiin, jotta verkosto valmistuisi tavoiteaikataulussa vuoteen 2020 mennessä. Oletteko samaa mieltä?
  3. Kannatatteko moottoriajoneuvojen tekemistä turvallisemmiksi kävelijöille ja pyöräilijöille?
  4. EU:n tulisi suosittaa  jäsenvaltioitaan muuttamaan veropolitiikkaansa niin, että pyöräilyn asema olisi tasavertainen muihin liikennemuotoihin nähden etenkin työmatkaliikenteen osalta. Oletteko samaa mieltä?
  5. EU:n tulisi tiukentaa ilmanlaatua koskevia stardardeja vastaamaan WHO:n ohjeistuksen tasoa. Oletteko samaa mieltä?
  6. EU:n tulisi suositella jäsenmaita sisällyttämään päivittäisen pyöräilyn hyödyt osaksi terveyspolitiikkaa ja liittää terveysvaikutusten arviointi osaksi liikenteen kustannusarvioiden laskentaa. Oletteko samaa mieltä?
  7. EU:n tulisi vaatia jäsenmaita integroimaan pyöräily osaksi liikennejärjestelmää. Oletteko samaa mieltä?
  8. Tuetteko polkupyörän käyttöä koskevan tiedon pakollista keräämistä sekä EU-tasolla että kansallisesti?
  9. ECF tukee pyöräilyn edistämistä koskevan eurooppalaisen yleissuunnitelman (European Master Plan) käyttöönottoa vuoteen 2019 mennessä. Oletteko sen kannalla?
  10. EU:n pitäisi asettaa kunnianhimoinen tavoite kulkutapaosuuksille viimeistään vuodelle 2030. Oletteko samaa mieltä?