Lausunto Helsingin pyöräilyn edistämisohjelmasta

Alkuvuonna valmistuneessa Helsingin pyöräilyn edistämisohjelmassa kaupunkisuunnitteluvirasto listaa 25 toimenpidettä, joiden avulla pyöräilyn kulkutapaosuus on tavoitteena nostaa 17 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Toimenpiteet on jaettu poliittisiin toimenpiteisiin, infrastruktuurin parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin, palveluita koskeviin toimenpiteisiin, viestintään ja pyöräilyn brändäykseen liittyviin toimenpiteisiin sekä toteutusprosessia ja kehityksen seurantaa koskeviin toimenpiteisiin. Kaikki toimet ovat hyviä ja tärkeitä. Ne puuttuvat nykyisiin epäkohtiin ja toteutuessaan lisäävät pyöräilyn kulkutapaosuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli edistämisohjelmaa kokouksessaan 5.3.2013. Lautakunta päätti mm. hyväksyä pyöräilyn edistämisohjelman jatkotyön pohjaksi sekä esitti kaupunginhallitukselle, että pyöräilyn edistämistä koskeva rahoitus ja resurssointi huomioidaan talousarvion valmistelussa. Päätös ilmenee kokonaisuudessaan kokouksen pöytäkirjasta.

Pyöräilyn edistämisohjelma oli lausuntokierroksella touko-kesäkuun aikana. HePo jätti edistämisohjelmasta lausunnon, jossa muistutetaan ohjelman tarpeellisuudesta ja lukuisista syistä kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta. Lisäksi lausunnossa kehotetaan turvaamaan pyöräilyinvestointien riittävä taso sekä esitetään edistämisohjelmaan mm. kunnossapitoa ja Rakennusviraston tavoitteita koskevia lisäyksiä.

Päivitys 9.2.2014: Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi pyöräilyn edistämisohjelman kokouksessaan 27.1.2014. Päätös ilmenee kokouksen pöytäkirjasta (§ 109). Päätöstekstin mukaan ohjelmaa toteutetaan siinä esitettyjen vastuutahojen toimesta kunkin vuoden talousarvion mahdollistamassa laajuudessa huomioiden katualue- ja liikenneväylämuutosten vaikutukset alueen asukkaiden ja yritysten toimintaan.

HePon lisäksi monet muutkin tahot jättivät edistämisohjelmasta omat lausuntonsa. Lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia edistämisohjelmaan. Kaupungin  vastineet lausuntoihin ilmenevät pöytäkirjasta. HePon saamasta vastineesta on tulkittavissa, että Rakennusviraston mukaan uudet pyöräväylät on mitoitettava kunnossapitokoneiden tilantarpeen mukaan sen sijaan että uusille väylille hankittaisiin niille paremmin sopivaa kalustoa. Samoin vastineesta on pääteltävissä, että Rakennusviraston mukaan esimerkiksi pyöräteiden kunnossapito ja työnaikaiset järjestelyt ovat nykyisellään hyvällä tasolla eikä muutoksia tarvita.

Tagit:,