Muistutus Perkkaan radanvarren asemakaavasta

Perkkaalle suunnitellaan toimistotaloja ja sisähuvipuistoa rantaradan ja Perkkaantien väliselle alueelle. Suunnittelualueen länsiosan läpi kulkee nykyinen Kehä I:n suuntainen pääpyöräilyreitti, joka on määritelty laatukäytäväksi HSL:n Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely -selvityksessä. Asemakaavaehdotuksen mukaan rakennukset sijoittuisivat kyseisen pyöräreitin päälle, ja reitti siirtyisi kiertämään alueen ympäri.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 2.4.-2.5.2013. HePo jätti tuolloin suunnitelmista mielipiteen, jossa rakennusten sijoittelua esitettiin muutettavaksi. HePon mielipide ei kuitenkaan vaikuttanut suunnitelmiin. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kaavaa kokouksessaan 15.5.2013, ja päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Samalla lautakunta linjasi, että jatkosuunnittelussa tulee varmistaa pyöräilyn laatukäytävän toimivuus Turuntieltä Hatsinan alikulkukäytävän kautta etelään. Päätös ilmenee kokouksen pöytäkirjasta.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 27.5.-26.6.2013. HePo jätti kaavaehdotuksesta muistutuksen, jossa pyöräilyn pääreittiä esitetään linjattavaksi suoraan. Muistutuksessa viitataan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen lisäksi valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimukseen, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä HSL:n selvityksessä määriteltyihin laatutasotavoitteisiin. Lisäksi muistutetaan, että laadukkaille ratkaisuille ja turvallisille risteysjärjestelyille on kaavoitusvaiheessa varattava riittävästi tilaa. Laadukkaat väylät parantavat pyöräilyn kilpailukykyä, mikä on edellytys pyöräilyn suosion kasvamiselle.

Päivitys: Kaupungin vastine HePon muistutukseen 20.8.2013

Tagit:, , ,